കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭാഷിക്കുക

      • ക്രി. പറയുക
      • ക്രി. പരിഹസിക്കുക
X