കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭാസ്സ്

   • നാ. ആഗ്രഹം
   • നാ. പ്രതിബിംബം
   • നാ. മഹത്വം
   • നാ. ശോഭ
   • നാ. ധാവള്യം
 2. ഭാസ

   • നാ. തിളക്കം
   • നാ. അയുതായുസ്സിന്‍റെ പത്നി
 3. ഭാസാ

   • അവ്യ. ശോഭകൊണ്ട്
X