കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭിക്ഷ

   • നാ. യാചന
   • നാ. കൂലി
   • നാ. യാചിക്കുന്നവനു കൊടുക്കുന്നത്, ഇരന്നുകിട്ടിയ വസ്തു
   • നാ. സന്ന്യാസിയുടെ ഭക്ഷണം
X