കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭിക്ഷാംദേഹി

      • നാ. ഭിക്ഷാന്ദേഹി, ഇരന്നു നടക്കുന്നവന്‍, ഭിക്ഷക്കാരന്‍ ("ഭിക്ഷതന്നാലും" എന്നു പദാര്‍ഥം). (പ്ര.) ഭിക്ഷാംദേഹിയാകുക = സന്ന്യസിയാകുക, പിച്ചക്കാരനാകുക
X