കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭിക്ഷാകന്‍

      • നാ. സന്ന്യാസി
      • നാ. ഇരപ്പാളി
      • നാ. യാചിക്കുന്നവന്‍
X