കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭിക്ഷാടനം

      • നാ. ഇരക്കാനായിട്ടുള്ള നടപ്പ്
      • നാ. തെണ്ടിത്തിരിയല്‍ (ഭിക്ഷയ്ക്കായി സഞ്ചരിക്കല്‍)
X