കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭിക്ഷായനം

      • നാ. ഭിക്ഷയ്ക്കായി സഞ്ചരിക്കല്‍
      • നാ. ഇരന്നു നടക്കല്‍
X