കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭിക്ഷാര്‍ഥി

      • നാ. യാചകന്‍
      • നാ. ഭിക്ഷു
X