കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭിക്ഷിത

      • വി. യാചിക്കപ്പെട്ട
      • വി. പ്രാര്‍ഥിക്കപ്പെട്ട
X