കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭിക്ഷു

   • നാ. സന്ന്യാസി
   • നാ. ഭിക്ഷക്കാരന്‍
   • നാ. ശ്രാവണി
   • നാ. വയല്‍ച്ചുള്ളി (സ്‌ത്രീ.) ഭിക്ഷുണി
X