കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭിക്ഷുകന്‍

      • നാ. യാചകന്‍
      • നാ. ഭിക്ഷു, സന്ന്യാസി
X