കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭിത്തി

   • നാ. കുറ്റം
   • നാ. അവസരം
   • നാ. പായ്
   • നാ. വിടവ്
   • നാ. തട്ടി
   • നാ. ചുവര്‍
   • നാ. തുണ്ട്
   • നാ. വിഭജനം, ഭേദനം
   • നാ. ചിത്രമെഴുതാനുള്ള പദാര്‍ഥം
 2. ഭീതി

   • നാ. ഭയം
   • നാ. ആപത്ത്
   • നാ. വിറയല്‍
X