കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭിത്തിക

   • നാ. ഗൗളി
   • നാ. ശതാവരി
   • നാ. ഭിത്തി, ചുവര്
   • നാ. ചിഹ്നങ്ങളില്‍ ഒന്ന് (ഃ)
X