കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭിത്തിഖാതനം

      • നാ. ഭിത്തിപാതനം, "ഭിത്തി തുരക്കുന്നത്", എലി, പെരുച്ചാഴി
X