കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭിത്ത്

   • വി. പദാന്ത്യ. പിളര്‍ക്കുന്ന, നശിപ്പിക്കുന്ന ഉദാഃ അശ്മഭിത്ത് = കല്ലുവെട്ടുകാരന്‍
 2. ഭിദ

   • നാ. കൊത്തമല്ലി
   • നാ. ഭേദം, പിളര്‍പ്പ്
   • നാ. വ്യത്യാസം, ഭേദം
 3. ഭീത1

   • വി. ആപത്തില്‍പ്പെട്ട
   • വി. ഭയപ്പെട്ട, ഭയശാലിയായ
 4. ഭീത2

   • നാ. ഭയന്നവള്‍
X