കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭിദി(രം)

      • നാ. വജ്രായുധം
      • നാ. വജ്രം, വൈരം
X