കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭിദുര

      • വി. പലനിറമുള്ള
      • വി. ഭേദിക്കുന്ന
      • വി. ഉടയുന്ന
X