കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭിന്ദിചാലം

      • നാ. വെടിയുണ്ട
      • നാ. ഏറുകുന്തം
      • നാ. കവണ, പിന്നേറ്റുതടി
X