കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ബിന്ദു

   • നാ. ശുക്ലം
   • നാ. നീര്‍ത്തുള്ളി (ചൂണ്ടാണി വിരലിന്‍റെ രണ്ടുസന്ധിവരെ വെള്ളത്തില്‍ മുക്കിയെടുത്താല്‍ അതില്‍നിന്ന് ആദ്യം ഇറ്റുവീഴുന്ന തുള്ളി)
   • നാ. പൂര്‍ണവിരാമം
   • നാ. പല്ലുകൊണ്ടുണ്ടായ പാട്
   • നാ. ഇരുപുരികത്തിന്‍റെയും നടുവ്
   • നാ. ആനയുടെ പതസരി
   • നാട്യ. അര്‍ത്ഥപ്രകൃതികളില്‍ ഒന്ന്
   • നാ. പൂജ്യം, അനുസ്വാരം
   • നാ. നിര്‍ണായകഘട്ടം
 2. ഭിന്ദു1

   • വി. നശിപ്പിക്കുന്ന
 3. ഭിന്ദു2

   • നാ. തുള്ളി
   • നാ. ചാപിള്ള പ്രസവിക്കുന്നവള്‍
X