കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭിന്ന

   • വി. വ്യത്യസ്തമായ
   • വി. ഭേദിക്കപ്പെട്ട, വേര്‍പെട്ട
   • വി. അയഞ്ഞ
   • വി. കൂടിക്കലര്‍ന്ന
X