കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭിന്നം

   • നാ. പരാജയം
   • നാ. പുഷ്പം
   • നാ. ഹര്‍ജി
   • നാ. ഭേദത്തെ പ്രാപിച്ചത്
   • നാ. രത്നങ്ങളിലും മറ്റുമുള്ള കേട് (പൊട്ടല്‍)
   • നാ. അംശം, ഭാഗം
   • ആയുര്‍. മുനയുള്ള ആയുധംകൊണ്ടുണ്ടായ മുറിവ്
   • നാ. സംഖ്യയുടെ അംശം, ഭിന്നസംഖ്യ
X