കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭിന്നവൃത്ത

   • വി. വെത്തഭംഗമുള്ള, വേറെ വൃത്തത്തിലുള്ള
   • വി. ദുര്‍വൃത്തിയുള്ള
   • വി. ഭിന്നരുചിയായ
   • വി. പലതൊഴിലുകളുള്ള
X