കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭിഷ്മ

      • നാ. വറുത്തധാന്യം
  2. ഭീഷ്മ

      • വി. ഭയങ്കരമായ, ഭയജനകമായ
X