കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭുജ

   • നാ. കൈ
   • നാ. പാമ്പിന്‍ ചുരുള്‍
   • നാ. ത്രികോണത്തിന്‍റെയും മറ്റും വശം
 2. ഭുജ

   • വി. ഭൂമിയില്‍ ജനിച്ച
X