കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭുജിക്കുക

      • ക്രി. അനുഭവിക്കുക, ഭക്ഷിക്കുക
      • ക്രി. കാലം കഴിക്കുക
X