കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭുജിഷ്യന്‍

      • നാ. കൂട്ടുകാരന്‍
      • നാ. ദാസന്‍, ഭൃത്യന്‍ (സ്വാമിയുടെ ഉച്ചിഷ്ടം ഭക്ഷിക്കുന്നവന്‍)
X