കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭുജ്യം

   • നാ. യാഗം
   • നാ. അഗ്നി
   • നാ. ആഹാരം
   • നാ. പാത്രം
X