കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭുവനപതി

      • നാ. ലോകനാഥന്‍, ഈശ്വരന്‍
      • നാ. രാജാവ് (ഭുവനപര്യായങ്ങളോട് അധീശന്‍ എന്നതിന്‍റെ പര്യായങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്താല്‍ രാജാവ് എന്ന് അര്‍ത്ഥം കിട്ടും)
X