കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭുവര്‍ലോകം

      • നാ. ചതുര്‍ദശ (പതിന്നാല്) ലോകങ്ങളില്‍ ഒന്ന് (ഭൂമിക്കുമീതെയുള്ള ഒരു ലോകം)
      • നാ. ഭൂമിക്കും സൂര്യനും മധ്യേയുള്ള ഇടം, അന്തരീക്ഷം
X