കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭുവി

      • അവ്യ. (ഭുശബ്ദത്തിന്‍റെ ആധാരികാ ഏ.വ.) ലോകത്ത് (ഭൂമിയെന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍ ചിലകവിതകളില്‍ പ്രയോഗം കാണാം)
X