കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭൂകമ്പം

      • നാ. ഭൂഗോളത്തിന്‍റെ താപവ്യതിയാനംകൊണ്ടും മറ്റുമുണ്ടാകുന്ന സങ്കോചവികാസങ്ങളുടെ ഫലമായി ഭൂതലത്തില്‍ ചിലയിടത്ത് ചിലപ്പോള്‍ അനുഭവപ്പെടുന്ന ചലനം, ഭൂമികുലുക്കം
X