കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭൂകേശം

      • നാ. അരയാല്‍
      • നാ. പേരാല്‍
      • നാ. കരിമ്പായല്‍
X