കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭൂഖണ്ഡം

      • നാ. സമുദ്രംകൊണ്ടു വേര്‍പെടാതെ തുടര്‍ച്ചയായിക്കിടക്കുന്ന ഭൂഭാഗം
  2. ഭൂകാണ്ഡം

      • നാ. സസ്യങ്ങളിലൊരുവിഭാഗം (തണ്ട് മണ്ണിനടിയില്‍ വളരുന്നത്)
X