കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭൂഗര്‍ഭശാസ്ത്രം

      • നാ. ഭൂമിക്കുള്ളിലുള്ള വസ്തുക്കളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശസ്ത്രം
X