കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭൂചരം

      • നാ. ഭൂമിയില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രാണി
      • തന്ത്ര. ഒരു സിദ്ധി (ഇഷ്ടംപോലെ ഭൂമിയില്‍ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള കഴിവു നല്‍കുന്നത്)
X