കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭൂജം

   • നാ. വൃക്ഷം
 2. ഭുജം

   • നാ. കൈ
   • നാ. തുമ്പിക്കൈ
   • നാ. വളവ്
   • നാ. തീരം
   • നാ. മരക്കൊമ്പ്
   • നാ. ത്രികോണത്തിന്‍റെയും ചതുരത്തിന്‍റെയും മറ്റും വശം
   • നാ. ഭുര്‍ജം
X