കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭൂത

   • വി. കലര്‍ന്ന
   • വി. ലഭിച്ച
   • വി. സത്യമായ
   • വി. തുല്യമായ
   • വി. ഭവിച്ച, ഉണ്ടായ, കഴിഞ്ഞ
 2. ബുധ

   • വി. ബുദ്ധിയുള്ള
   • വി. സാമര്‍ഥ്യമുള്ള
   • വി. പഠിപ്പുള്ള
   • വി. ഉണര്‍വുള്ള
X