കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭൂതം

   • നാ. ലോകം
   • നാ. പിശാച്
   • നാ. കൃഷ്ണപക്ഷം
   • നാ. സത്യം
   • നാ. ജന്തു
   • നാ. പ്രാണി
   • നാ. വസ്തു
   • നാ. ജനം
   • നാ. ഭവിച്ചത്, കഴിഞ്ഞത്
   • വ്യാക. ത്രികാലത്തിലൊന്ന്, കഴിഞ്ഞകാലം
   • നാ. പ്രപഞ്ചഘടകങ്ങളായ പൃഥി തുടങ്ങിയവയില്‍ ഒന്ന്
   • നാ. യുക്തമായിട്ടുള്ളത്
   • നാ. മരിച്ച ജീവിയുടെ ആത്മാവ്
   • നാ. പിശാചിന്‍റെ വേഷവിധാനം
   • നാ. ദേവത
   • നാ. ബാധ
   • നാ. കൃഷ്ണപക്ഷചതുര്‍ദശി
   • നാ. ശിവന്‍റെയോ ശസ്താവിന്‍റെയോ ഭൃത്യന്‍
 2. ബുധം

   • നാ. നായ് (ബോധമുള്ളത്)
X