കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭൂതക്കണ്ണാടി

      • നാ. വസ്തുക്കളെ വലുതാക്കി കാണിക്കുന്ന കണ്ണാടി, മാഗ്നിഫൈയിങ് ഗ്ലാസ്
      • നാ. അണുദര്‍ശിനി (അതിസൂഷ്മങ്ങളായ കണികകളെ കാണാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണം, മൈക്രാസ്കോപ്പ്)
X