കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭൂതഗ്രസ്തന്‍

      • നാ. പിശാചുബാധിച്ചവന്‍, പിശാചിന്‍റെ പിടിയില്‍പ്പെട്ടവന്‍
X