കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ബുധന്‍

   • പുരാണ. ഒരു സൂര്യവംശരാജാവ്
   • നാ. ദേവന്‍
   • നാ. ഒരു ദേവന്‍
   • നാ. അറിവുള്ളവന്‍, അറിയുന്നവന്‍, വിദ്വാന്‍
   • നാ. (ജ്യോ.) ഒരു ഗ്രഹം
   • നാ. ബുധനാഴ്ച
 2. ഭൂതന്‍

   • നാ. ശിവന്‍
   • നാ. പുത്രന്‍
   • നാ. ഭക്തന്‍
X