കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭൂതബലി

      • നാ. ഭൂതങ്ങള്‍ക്കായുള്ള ബലി, ഭൂതയജ്ഞം
X