കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭൂതലം

      • നാ. ഭൂമി
      • നാ. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം
X