കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭൂതാത്മാ(വ്)

   • നാ. ശിവന്‍
   • നാ. വിഷ്ണു
   • നാ. ബ്രഹ്മാവ്
   • നാ. ശരീരം
   • നാ. യുദ്ധം
   • നാ. ജീവാത്മാവ്
   • നാ. പഞ്ചഭൂതം
   • നാ. ആത്മശുദ്ധിവന്നവന്‍
   • നാ. വിഷയലോലുപമായ മനസ്സ്
X