കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭൂതി

   • നാ. ശിവന്‍
   • നാ. വിഷ്ണു
   • നാ. ജനനം
   • നാ. ഐശ്വര്യം
   • നാ. ധനം
   • നാ. ഭാഗ്യം
   • നാ. ഭംഗി
   • നാ. ഭസ്മം
   • നാ. വളര്‍ച്ച
   • നാ. കൊതി
   • നാ. പിച്ചകം
   • നാ. വൈശ്യന്‍
   • നാ. ആനപ്പുറം അലങ്കരിക്കല്‍
   • നാ. വറുത്തമാംസം
X