കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭൂതേശന്‍

   • നാ. ശിവന്‍
   • നാ. വിഷ്ണു
   • നാ. ബ്രഹ്മാവ്
   • നാ. ശാസ്താവ്
   • നാ. ഗ്ഗണപതി
   • നാ. ഭൂതേശ്വരന്‍
X