കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭൂതോദയം

      • നാ. പെട്ടെന്നുള്ള തോന്നല്‍, കാരണംകൂടാതെയുണ്ടാകുന്ന തോന്നല്‍
X