കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭൂദാനം

   • നാ. ഭൂമിദാനംചെയ്യല്‍
   • നാ. സന്ന്യാസിയുടെ ശവസംസ്കാരം
 2. ബുധ്നം

   • നാ. ശരീരം
   • നാ. വേര്
   • നാ. അടിത്തട്ട്, കീഴ്ഭാഗം
X