കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭൂധരം

   • നാ. പര്‍വതം
   • നാ. ഏഴ് എന്ന സംഖ്യ (കുലപര്‍വതങ്ങള്‍ ഏഴാകയാല്‍)
 2. ഭൂദാരം

   • നാ. ഭൂമിയെ പിളര്‍ക്കുന്നത്, പന്നി
X