കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭൂഭൃത്ത്

   • നാ. വിഷ്ണു
   • നാ. പര്‍വതം
   • നാ. രാജാവ്
   • നാ. ആദിശേഷന്‍
   • നാ. ആദികൂര്‍മം
X